O nas

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców miasta Gostynina, a zwłaszcza rodziców dzieci do 3 roku życia, a także mając na uwadze brak zinstytucjonalizowanej formy opieki nad dziećmi- Gmina Miasta Gostynina złożyła w marcu br. swoją ofertę pn. „Opiekun dzienny w Gostyninie” do Resortowego Programu „Maluch-2015” do Modułu I – tj. utworzenie w 2015 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Jednocześnie Gmina zobowiązuje się do ich funkcjonowania min. 2 lata tj. do 31 grudnia 2017 r.

Celem projektu jest realizacja na terenie Gminy Miasta Gostynina polityki rodzinnej rządu odnoszącej się do wspierania rodziny w działaniach opiekuńczych nad małymi dziećmi, poprzez utworzenie w 2015 r. 40 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz 10 miejsc pracy dla opiekunów dziennych oraz umożliwienie podjęcia rodzicom aktywności zawodowej. Działaniami, które pozwolą na realizację celu głównego są również:

 • stworzenie warunków dla rozwoju instytucji opiekuńczo – edukacyjnej w formie dziennego opiekuna dla dzieci w wieku do lat 3,
 • zapewnienie odpowiednich standardów funkcjonowania opieki nad małymi dziećmi,
 • umożliwienie rodzicom i opiekunom dzieci podjęcia aktywności zawodowej,
 • uzyskanie przez Gminę Miasta Gostynina wsparcia w tworzeniu instytucji opiekuńczo – edukacyjnych dla małych dzieci, zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności
 • zapewnienie dzieciom w wieku do lat 3 miejsc w instytucji opieki u dziennych opiekunów do czasu osiągnięcia poziomu rozwoju i umiejętności niezbędnych do edukacji przedszkolnej.

W dniu 8 lipca 2015 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Miasta Gostynin w kwestii przekazania Gminie środków finansowych w formie dotacji celowej w kwocie 131 710 zł z przeznaczeniem na utworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania 40 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 u dziennych opiekunów.
Na podstawie przedłożonego opisu i projektu technologicznego, w miesiącu lipcu wydana została pozytywna opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Zgodnie z zapisami opisu technologicznego, w istniejącym Punkcie opieki nad dziećmi do lat 3 znajdują się:

 • 5 sal zabaw dla dzieci (każda o innej tematyce)
 • 2 sale relaksacyjno-wypoczynkowe
 • 1 szatnia
 • 1 jadalnia
 • 1 zaplecze kuchenne
 • 1 łazienka dla dzieci
 • 1 łazienka dla personelu
 • 1 pomieszczenie socjalne
 • 1 pomieszczenie zostanie zaadaptowane na potrzeby powstania w przyszłości węzła sanitarno-higienicznego oraz
 • 1 pomieszczenie z przeznaczeniem na węzeł cieplny

Dzięki dotacji został także urządzony dla dzieci zewnętrzny plac zabaw – ogrodzony i wyposażony w podstawowe zabawki ogrodowe.